Algemene Voorwaarden d.d. 20-11-2023

Consument

Make-aar.nl, geregistreerd onder handelsnaam bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81753470, hanteert de volgende bepalingen voor aanvragers van offertes via www.make-laars.nl. Deelnemende bedrijven dienen zich te houden aan de algemene voorwaarden die bij registratie worden verstrekt.

Het aanvragen van offertes is kosteloos. Make-laars.nl brengt geen kosten in rekening voor de verwerking van de offerteaanvraag.

Ontvangen offertes zijn vrijblijvend. De aanvrager behoudt het recht om niet in te gaan op de aangeboden offertes.

Make-laars.nl deelt de verstrekte informatie in een offerteaanvraag uitsluitend met maximaal vier bedrijven die daadwerkelijk in staat zijn de dienst te leveren zoals beschreven in de offerteaanvraag.

Na verzending naar maximaal vier bedrijven bewaart Make-laars.nl alle verstrekte informatie in offerteaanvragen ter verbetering van de websitekwaliteit. Voor meer informatie, raadpleeg ons privacybeleid.

Make-laars.nl behoudt het recht om offerteaanvragen niet door te sturen bij vermoedelijk misbruik van de aangeboden diensten of matige inhoudelijke kwaliteit van de aanvraag. Aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend.

Make-laars.nl kan contact opnemen met de aanvrager om de gegevens van de aanvraag te verifiëren en misbruik van de diensten te voorkomen, met als doel de kwaliteit van doorgestuurde offerteaanvragen te handhaven.

Make-laars.nl kan niet direct of indirect aansprakelijk worden gesteld door de aanvrager voor materiële en/of immateriële schade veroorzaakt door een bedrijf waarmee de aanvrager in contact is gekomen via de diensten van Make-laars.nl. Make-laars.nl faciliteert slechts het contact zonder verdere inmenging in de interactie tussen partijen.

Make-laars.nl streeft naar een zo spoedig mogelijke verwerking van elke offerteaanvraag.

Make-laars.nl behoudt het recht om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

De consument aanvaardt dat de website en dienstverlening door Make-laars.nl alleen de functionaliteit en eigenschappen bevatten zoals aangetroffen op het moment van gebruik (op "as is" basis). Make-laars.nl sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook uit, tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden.

De consument erkent dat Make-laars.nl slechts een website biedt waarop consumenten in contact worden gebracht met partners die mogelijk in staat zijn de door de consument gewenste goederen en/of diensten te leveren. Make-laars.nl heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de levering van goederen/diensten door partners en geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de bemiddeling door Make-laars.nl wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

Consumenten zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die zij met behulp van het platform en/of diensten verrichten.

Make-laars.nl kan niet garanderen dat:

alle informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door partners opgegeven informatie;

de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en dat

derden niet de website en/of de systemen van Make-laars.nl onrechtmatig zullen gebruiken.

Het is daarom altijd de verantwoordelijkheid van de consument om voor het verstrekken van een opdracht aan een partner zelf te onderzoeken of de partner aan de door de consument gestelde eisen voldoet en in staat zal zijn om de gevraagde werkzaamheden te verrichten en de voorwaarden van deze dienstverlening met de partner uit te onderhandelen.

De consument stelt de partner danwel door partner ingeschakelde derden in de gelegenheid het werk te verrichten.

De consument zorgt ervoor dat de partner tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen en de voor het werk benodigde gegevens.

De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.

De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk aan de partner te melden. Dit geldt ook indien een partner in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden direct of indirect, op welke wijze dan ook schade heeft veroorzaakt.

De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;

Onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;

Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

De consument is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens, evenals voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. Consument erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang zijn voor de bemiddeling door Make-laars.nl

Partner

Partner garandeert de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van verstrekte gegevens, inclusief naam, adres, en e-mailgegevens. Deze gegevens zijn in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig. Daarnaast garandeert de Partner:

Zich te houden aan toepasselijke wet- en regelgeving;

Ingeschreven te staan in het register van de Kamer van Koophandel, gerelateerd aan het vakgebied van de Partner;

Te voldoen aan geldende kwaliteitseisen en normen in de branche.

Partner plaatst en verstuurt berichten op de website met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden voor een Consument. Het versturen van ongewenste berichten aan Consumenten wordt vermeden.

Door gegevens op de website aan te bieden, stemt de Partner in met de publicatie ervan. De selectie bij een offerte-aanvraag is afhankelijk van de geografische locatie van de Consument en door de Consument ingevoerde criteria. Make-laar.nl geeft geen garanties over het aantal leads of aanvragen.

Partner geeft voorafgaand aan een vaste rekentabel voor het bepalen van de courtage en opstartkosten incl. btw opdat de consument voorafgaand aan een dienstverlening duidelijkheid heeft over de kosten, partner verklaart niet af te wijken van de aangeleverde courtage en opstartkosten.

Make-laar.nl behoudt het recht om de Overeenkomst te ontbinden en de Partner uit te sluiten van verdere websitegebruik zonder verplichting tot terugbetaling van vergoedingen. Dit is onder andere van toepassing als:

De Partner handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;

Inbreuk wordt gemaakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;

Er een gerechtvaardigd vermoeden is van fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten;

Commerciële berichten worden verstuurd naar Consumenten, behalve als reactie op een offerte-aanvraag;

De Partner handelt in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving;

De opstartkosten en courtage zoals vermeld op make-laar.nl niet overeenkomt met de afgegeven opstartkosten en courtage.

De Partner betaalt Make-laar.nl een vergoeding bij het adverteren van een woning van een consument welke via de website www.make-laar.nl en offerteverzoek heeft gedaan. De hoogte van de vergoeding is bij de bevestiging van samenwerking gecommuniceerd. Door een offerte te verzenden, stemt de Partner in met de betaling van de gecommuniceerde vergoeding, zoals vermeld in de bevestiging.

Make-laar.nl behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen. De Partner kan de overeenkomst opzeggen binnen 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging.

Informatie die Make-laar.nl aan de Partner verstrekt, is uitsluitend voor intern gebruik door de Partner. Deze informatie mag niet voor andere doeleinden worden aangewend dan het doel van de levering en dient als streng vertrouwelijk behandeld te worden.

 

Privacy verklaring

Verzameling en Gebruik van Persoonsgegevens:

Make-laar.nl verzamelt persoonsgegevens van Partners en Consumenten, inclusief naam, adres, e-mailadres, en andere relevante informatie, conform geldende wet- en regelgeving.

Deze gegevens worden gebruikt voor het faciliteren van de diensten, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden.

Delen van Persoonsgegevens:

Make-laar.nl deelt persoonsgegevens van aanvragers van offertes uitsluitend met maximaal vier bedrijven die in staat zijn de gevraagde diensten te leveren.

Informatie in offerteaanvragen wordt bewaard ter verbetering van de websitekwaliteit, zoals aangegeven in onze algemene voorwaarden.

Beveiliging van Persoonsgegevens:

Make-laar.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofde toegang, en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

Contact en Verificatie:

Make-laar.nl kan contact opnemen met aanvragers om gegevens te verifiëren en misbruik te voorkomen, gericht op het handhaven van de kwaliteit van offerteaanvragen.

Aansprakelijkheid:

Make-laar.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door bedrijven waarmee Consumenten in contact komen via de diensten van Make-laar.nl. Make-laar.nl faciliteert het contact zonder verdere inmenging in de interactie tussen partijen.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden:

Make-laar.nl behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Websitefunctionaliteit en Eigenschappen:

Consumenten aanvaarden dat de website en dienstverlening 'as is' worden aangeboden. Make-laar.nl sluit garanties en vrijwaringen uit, tenzij anders bepaald in de Algemene Voorwaarden.

Consumentenverantwoordelijkheden:

Consumenten zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze van een partner, het onderzoeken van partnerkwalificaties, en de onderhandeling van voorwaarden.

Correctheid van Verstrekte Gegevens:

Consumenten zijn verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van verstrekte gegevens. Make-laar.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Vertrouwelijkheid:

Verstrekte informatie door Make-laar.nl aan de Wederpartij wordt strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend intern gebruikt.

Niet-overname Personeel:

De Wederpartij zal geen personeel in dienst nemen dat werkzaam is voor Make-laar.nl gedurende de Overeenkomst en één jaar na beëindiging, tenzij anders overeengekomen.

Deze privacyverklaring is van kracht in samenhang met de Algemene Voorwaarden van Make-laar.nl. Laatst bijgewerkt op 20-11-2023.